285,000 تومان
110,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

دستگاه تست قندخون امپرور

95,000 تومان
125,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

سرسوزن شماره4

98,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

سرنگ انسولین

1,800 تومان
590,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

فشارسنج امروم ام3

1,550,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

فشارسنج امرون ام6

2,500,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

فشارسنج بازویی امرون ام2

1,280,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

فشارسنج بازویی رزمکس

1,280,000 تومان

سنجش مراقبت پزشکی

فشارسنج بازویی رزمکس x5

2,180,000 تومان