محصولات مصرفی پزشکی

آبسلانگ

10,000 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

آن ژوکت

محصولات مصرفی پزشکی

اسپیکلوم

3,200 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

اسکالپ

1,500 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

باند زخم کنار بافت 10 سانت

2,500 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

باند کشی

5,800 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

بتادین 60 میل

16,000 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

بشر استوانه ای

55,000 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

پنبه

12,000 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

پنبه توپک

12,300 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

پوار تنقیه

30,000 تومان

محصولات مصرفی پزشکی

تست اعتیاد 10 کاره

65,000 تومان